PROFIL
SPOLOČNOSTI

Spoločnosť  FENEGA, s.r.o. bola založená v roku 2005 ako rodinná spoločnosť na obchodovanie s kovovým odpadom a farebnými kovmi. 

Vývoj času priniesol nové výzvy v oblasti recyklácie, kde  sa snažíme ísť príkladom. Naše dlhoročné skúsenosti z oblasti odpadov sme začali zdieľať s oceliarenskými spoločnosťami. Na základe ich potrieb sme prispôsobovali chemicky, tvarovo, pevnostne, spracované kovové odpady tak, aby bolo možné ich použitie v rôznych metalurgických procesoch (dezoxidácia, odsírovanie, ...). Tak sme sa stali partnerom na optimalizáciu procesov, finančných úspor a ekologizácie výroby. Sme veľmi radi, že môžeme nachádzať nový život pre kovové odpady, a takýmto spôsobom prispievať k zlepšeniu ekológie na planéte. Väčšina kovových odpadov sa u nás spracováva do výsledného produktu, pri ktorom nám legislatíva umožňuje cez certifikovaný proces ukončiť stav odpadu (EOW). Firma zároveň poskytuje vďaka unikátnemu know-how v spolupráci s partnermi aj ekologickú likvidáciu a recykláciu nebezpečného odpadu a elektrických transformátorov „na kľúč”, od veľkosti nn až po veľké transformátory z elektrární. 

Všetky spomínané aspekty z nás robia dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, flexibilne kopírujúcu potreby trhu, a tomu následne prispôsobujúcu svoju činnosť.

POLITIKA
KVALITY

 • Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a zainteresovaných strán trvalým zlepšovaním vo všetkých aspektoch podnikania
 • Inováciou procesov a neustálym vzdelávaním zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
 • Procesný prístup – definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Zodpovednosť voči okoliu – nepoškodzovať svojou činnosťou životné prostredie, v rámci možností napomáhať rozvoju regiónu
 • Neustále zlepšovanie – výkonnosti organizácie, kvality produktov a služieb,
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní – vhodné techniky na zber, analýzu údajov, dôveryhodnosť výsledkov
 • Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt, predkladanie výhodných zmluvných záruk pre zákazníka
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie
 • Zlepšenie komunikácie so zákazníkmi
 • Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP
 • Informovať zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách